logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

o sindikatu

ljudje

Sindikat uslužbencev plačne skupine J - SUPSJ je samostojna, demokratična interesna organizacija, v kateri prostovoljno vključeni člani želijo na legitimen in demokratičen način vplivati na svoj ekonomsko-socialni položaj in ščititi svoje pravice ter glasno izražati interese, ki vplivajo na kreiranje politike v družbi. Borili se bomo za spoštljiv in enakovreden odnos, kjer vsako delo šteje in je pomemben del celote.
Ustanovljeni smo zato, da s skupnimi močmi povrnemo dostojanstvo zaposlenih plačne skupine J, saj smo leta degradirani in so nam kršene ustavne pravice enakosti pred zakonom. V prakso želimo uveljaviti splošno načelo enakosti pred zakonom. Menimo, da je pri prevedbah v nov plačni sistem bil velikemu številu zaposlenih v skupini J kršen 2. odstavek 1. člena ZSPJS, iz katerega kot eden izmed temeljnih ciljev tega zakona izhaja uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah.

Vlada je dopuščala, da je pri vzpostavitvi novega plačnega sistema (prevedbah plač) leta 2008 prišlo do določenih neustreznih razmerij med osnovnimi plačami pri plačah javnih uslužbencev plačne skupine J. Na storjene nepravilnosti se je odzvala tako, da je napovedovala, da bodo anomalije za skupino J odpravljene. Kljub vsem sestankom, analizam in dejanskih ugotovitvah se do danes niso odpravile krivice javnim uslužbencem plačne skupine J in sicer uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah. Že v času ministrovanja g. Zvera in nato ministrovanja g. Lukšiča so bili sprejeti sklepi za določene poklice plačne skupine J na področju šolstva in vzgoje, da se odpravijo anomalije in storjene krivice. Vendar so sprejeti sklepi s podpisi ministrov ostali le črke na papirju brez realizacije.
V plačni skupini J je približno ena tretjina vseh javnih uslužbencev (cca. 46.000), ki izhajamo iz različnih poklicev: kuharji, čistilke, vzdrževalci, hišniki, kurjači, električarji, inštalaterji, strežniki, sobarice, perice, tajnice, poslovne sekretarje, knjigovodje, računovodje, informatiki, ekonomi, šivilje, telefonisti, skladiščniki, knjižničarji, pedagogi, kurirji, vozniki, varnostniki, vratarji, receptorji, referenti, inženirji, pravniki, tehnologi, laboranti, organizatorji, kadroviki, prevajalci, lektorji, psihologi, sodni zapisnikarji, administratorji in ostali strokovno - tehnični poklici.
Z ustanovitvijo svojega sindikata smo dobili možnost, da se končno lahko zastopamo sami, tako, kot so se sposobni boriti za svoje pravice policisti, učitelji, gasilci, zdravniki, smo se sposobni tudi tisti, ki smo bili do sedaj neslišani in ne malokrat tudi nemočni. Cilj v sindikatu je vzpostaviti tak odnos, kjer bo zastopan interes vsake poklicne skupine.
V našem sindikatu menimo, da obstaja v zvezi s položajem javnih uslužbencev iz plačne skupine J diskriminatornost na področju ustreznega plačila glede zahtevnosti del in nalog, saj kljub temeljnemu zakonskemu načelu enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, je v tem primeru kaos popoln. Splošno načelo enakosti pred zakonom zahteva, da zakonodajalec bistveno enake položaje ureja enako, če jih ureja različno, pa mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, izhajajoč iz narave stvari.

Plačni razredi od 1 do 16 ne dosegajo niti minimalne plače, ki znaša 790,73 € bruto oz. 615,98 € neto, kar nikakor ni dostojno plačilo za opravljeno delo. V izplačilo minimalne plače se vštevajo tudi dodatki, kar ni pravično. Delavec tako prejme enako minimalno plačo ne glede na delovno dobo in razporeditev delovnega časa. S tem, ko se dodatki vštevajo v izplačilo minimalne plače, si država na račun zaposlenih zmanjšuje stroške dela.
Smatramo, da bi razlika do minimalne plače morala veljati v vseh primerih kot osnovna bruto plača za redno delo brez dodatkov, v nasprotnem primeru država nekaterim zagotavlja razliko, drugim pa ne. Zato bomo predlagali spremembo definicje minimalne plače ali vsaj postopno izvzetje dodatkov iz nje.

Ob natančnem pregledu kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov plačne skupine J je vsakomur jasno, da so anomalije in krivice prizadele najbolj ranljive in nemočne skupine ljudi, ki že od samega začetka novega plačnega sistema opozarjamo na velika nesorazmerja, toda do danes razen obljub o odpravi krivic se ni zgodilo prav nič. Nasprotno, tako imenovana spremljajoča delovna mesta plačne skupine J se zdi kakor, da niso pomembna oziroma potrebna in lahko sistem deluje brez njih. Takšen vtis smo dobili vsi, ki smo zaposleni v J skupini in pošteno opravljamo svoje delo v korist celotne družbe. Na pogajanjih se izpostavljajo nosilci dejavnosti in njihove pravice, ki skozi pogajanja dosežejo svoje cilje.

Menimo, da za umestitev posameznih delovnih mest v plačne razrede ne sme biti vzrok pogajalska spretnost in moč posameznega sindikata oziroma poklicne skupine, temveč opis del in nalog ter sprejeta veljavna zakonodaja (tudi stališče Varuha človekovih pravic), ki mora upoštevati načelo enakosti pred zakonom.

Vključeni smo v Konfederacijo slovenskih sindikatov in se bomo skupaj s sindikatom UKC Ljubljana (SPUKC), s sindikatom ravnateljev (SINDIR), s sindikatom vojakov (SVS) in z ostalimi sindikati borili za odpravo nastalih krivic, ki so nastale pri plačilu za opravljeno delo, za izboljšanje položaja vrednotenja zaposlenih javnih uslužbencev v plačni skupini J ter za enakovredno upoštevanje vseh zaposlenih pri kreiranju politike delovanja pravnih subjektov na področju javnega sektorja.
S skupnimi močmi smo močnejši in slišani. Vsak, ki želi sodelovati in pomagati, je dobrodošel in enakopraven. Več nas je, močnejši smo. Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite v boju za naše pravice.