logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

PKP7 in dodatek 200 EUR

  1. člen

(krizni dodatek)

(1) Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

(2) Če delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela dodatka iz prejšnjega odstavka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

(3) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka iz prejšnjega odstavka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(4) Neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do ukrepov iz tega člena.

(5) Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

(6) Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenemu iz prejšnjega odstavka, delodajalec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačala krizni dodatek iz prejšnjega odstavka. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije v elektronski obliki.

(7) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz tega člena izvaja Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

voščilo

VOŠČILO, pozdrav, SUPSJ

Vlada RS, poziv

Glede na neverjetne razlike pri izplačilu plače za javne uslužbence plačne skupine J, ki čakajo na delo od doma, smo vlado RS danes prosili za pojasnilo nastale situacije. Morda  pa bo SVIZ uredil to podrobnost v Kolektivni pogodbi VIZ. 

Vsebina dopisa. Lep pozdrav, SUPSJ

ODGOVOR MJU, 16. 12. 2020

Ta veseli dan, ali Štrukelj se ženi 2. del

TREBA JE SAMO ZAGRISTI V PLAČNI SISTEM IN PLAČNO LESTVICO NA NOVO POSTAVITI.

Poslano vladi, zdrave dneve vam želimo, SUPSJ

Prošnja ravnateljem

Danes poslano. Pozdrav, SUPSJ