logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi ZSPJS

Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Vlada je pripravila Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi ZSPJS. Bodite pozorni na 10. člen, kjer se spreminja število napredovanj plačnih razredov. Iz tega izhaja, da bodo lahko uslužbenci plačne skupine J,  v kolikor bo ta zakon sprejet, napredovali le za pet plačnih razredov v časovnem obdobju dvajsetih let. Če izhajamo iz predloga je jasno, da bodo predvidene spremembe  zakona najbolj prizadele uslužbence plačne skupine J. Prav tako se v 17. členu govori o zadržanem napredovanju. Menimo, da se lahko nekoga že danes iz razlogov nesposobnosti odpusti v skladu z ZDR-1, zato je ta člen popolnoma odveč in v korist delodajalcu, da lahko po hitrem postopku odposti uslužbenca.

Veseli bomo vaših stališč in predlogov.

Jožica Frangeš

Odgovor članici sindikata na zastavljeno vprašanje

Osdgovor članici na zastavljeno vprašanje

22. d člen ZSPJS govori, da se izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela izvede, če ima zavod na razpolago sredstva prihrankov za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev (refundacije, bolniške) ali nezasedenih delovnih mest, za katere pa so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna. V letu 2015 lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela uporabniki proračuna porabijo največ do 40% sredstev iz prihrankov določenih 22.d. členu ZSPJS. Na pogajanjih se sedaj vse vrti okoli poslovnika, delovanja pogajalskih skupin, plačne lestvice, regresa, napredovanj, zaposlovanja. Vlada je posredovala predlog ZIPR1617 in v 82. členu govori o delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsegu dela-spodaj priložen. Pri tej točki razprava ni stekla. Sklepna zahtevo sindikata je bil, da se vsi členi iz ZIPR-a, ki se tičejo ZUJF-a (stroškov dela) prenesejo v nek nov zakon. Vlada mora na osnovi sklepa pripraviti gradivo, ki bo predmet pogajanj in takrat menim, da bo razprava tekla tudi o tem členu. Vsekakor bomo poskušali podati tudi naša stališča, v kolikor si bomo izborili besedo.

Vladni predlog člena: 82. člen (delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovniuspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovneuspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne službence v drugihdržavnih organih, lahko do 31. decembra 2016 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih naloguporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančneganačrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače.Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iznaslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta,lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačahdirektorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06,46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09,91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12,41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 ,43/14, 6/15 in 57/15), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

Napisali ste tudi, da imate tržni program, zato vam predlagam, da lahko tudi iz tržne dejavnosti izplačate delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storite v skladu z obstoječo zakonodajo. Veseli smo vaših pobud in hvala za sodelovanje. Prijazen pozdrav.